Atasoy Müftüoğlu: Bilgi Biriktirmek Üzere Okumuyoruz

06.02.2021

Küresel çağda yaşıyor olmak, eleştirel anlamda, küresel bir dikkate, bilince, ufka, vizyona, misyona, sorumluluğa, ilgi ve meraka, hayrete, zihinsel/düşünsel/kültürel bi­rikime sahip olmayı gerektiriyor. Gerçek böyleyken, biz Müslümanlar, küresel çağda taşralı varoluşlara saplanıp kalmış olarak, eski sorunlarla, eski tartışmalarla, eski yaklaşımlarla, anlam-değer-nitelik-içerik-ufuk üretmeksizin, yalnızca parçalanma-çatışma üreterek hayatlarımızı tüketiyoruz. Bu durum, zihinsel-ruhsal-ahlaki bir mahrumiyete ve sınırsız bir kısırdöngüye işaret eder. Bu kısırdöngü sebe­biyle bizler, içerisinde yaşadığımız tarihsel dönemin hiçbir alanda failleri değiliz, aktörleri değiliz, öznesi de­ğiliz. Taşralı varoluşlara saplanıp kaldığımız için zaman ve mekânı etkileyen/dönüştüren herhangi bir etkinlikte bulunmuyoruz.

Bu noktadan hareketle, eleştirel ve seçici bir dikkatle bütün kültürleri, kültür hareketlerini takip etmeye çalışıyor, tarihsel bir farkındalığa ulaşmak istiyor, tarihsel sorgulamalar yapmak, bu sorgulamalar etrafında entelektüel/ muhalif bir kamuoyu oluşturmak istiyoruz. Takip ettiğimiz, önerdiğimiz, tartıştığımız kitapları, ansiklopedik/akademik bilgiler biriktirmek üzere değil, her hangi bir sıralamaya tabi tutarak değil; tahakküm üreten, dokunulmaz kılınan, mutlaklaştırılan, modern/seküler/liberal/demokratik ontololojiyle/epistemolojiyle hesaplaşabilecek bir bilince/üret­kenliğe sahip olmak üzere okuyoruz.

 

Bir Bilinç Merkezi Oluşturmak

 

İslam, bütün bir insanlığa, bütün halklara, bütün kültürlere hitap eden bir dilin, bilincin, ufkun, ahlakın, vicdanın, vizyonun adıdır. Bu nedenledir ki, Müslümanların İslam’ı temsil sorumluluklarının boyutları evrensel bir çer­çeve içerir, içermek zorundadır. İslami bilincin merkezinde tevhid inancı-düşüncesi ve hassasiyeti yer alır. Müslüman gençler öncelikle kendi zamanlarının gerçekliğini bütün boyutlarıyla analiz etmek/çözümlemek durumundadır. Bu noktadan hareketle gerçekliğin İslami anlamda inşa edilmesi gibi büyük bir sorumluluk başlar. Gerçekliğin İslami anlamda inşa edilmesi, zamanı/toplumu/tarihi İslami anlamlar/değerler/ya­pılar etrafında dönüştürmekle mümkün olabilir. Bunun için yeni bir anlayış, yeni bir tasavvur, yeni bir yapılanma ge­rekir. Her kuşak, daha çok kendi dönemine özgü duyarlılıklar, çözümlemeler, tanıklıklar geliştirmek, kendi zamanını dönüştürmek/etkilemek üzere yeni bir dil/bilinç inşa etmek zorundadır. Genç kuşaklar sıra dışı bir bilince/tavra/tarza/duruşa sahip olmadıkları takdirde, sıradan biri haline gele­rek, büyük sürünün, küçük bir parçası olurlar. Hayatını, hayatlarını tek yoruma, tek isme, tek yazara/tek düşünüre/ tek bilgeye/arife ya da politik lidere kapanarak geçiren, bu yorumları ve isimleri dokunulmaz kılan, putlaştıran her­kes bu tercihiyle ancak bir kader kurbanı olabilir. Tek yoruma ve tek isme kapanmak bir hiçliğe kapanmak gibidir.

 

Genç kuşakların, özellikle de okuyan/yazan/düşünen/üreten/ sorumluluk alan kadroların en büyük düşmanı politik popülizmdir, dini popülizmdir, her tür popülizmdir. Popülizmler herkesi bir biçimde düşüncesizleştirir, ahmaklaştırır, aptallaştırır. Popülizmlerin herkes üzerinde telafi edilmesi zor, uyuşturucu benzeri etkiler uyandırdığı unutulmamalıdır. Bütün bu nedenlerle, genç kuşakların bütün dünyayı, bütün insanlığı ilgilendiren her tür çabayı, çalışmayı, eseri eleştirel ve seçici bir dikkatle, tevhidi bir duyarlılıkla takip etmeleri gerekir.

 

 

 

Kitap Okuma Listesi

 

No Kitap Adı Yazar Yayınevi
1 Kur’an Mesajı Muhammed Esed İşaret Yayınları
2 İslam Düşüncesi Tarihi M. Muhammed Şerif İnsan Yayınları
3 Tefhimu’l Kur’an Mevdudi İnsan Yayınları
4 İslam’ın Serüveni Marshall G. S. Hodgson İz Yayıncılık
5 Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek Marshall G. S. Hodgson Yöneliş Yayınları
6 Tevhid İsmail Raci Faruki Mahya Yayınları
7 Batı Medeniyetinin Doğulu Kökenleri John M. Hobson Yapı Kredi Yayınları
8 Modern Ortadoğu Tarihi William L. Cleveland Agora Kitaplığı
9 Ortadoğuda Modernleşme İslam ve Sekülerizm Edisyon Mana Yayınları
10 Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi Philip K. Hitti M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı
11 İslam Kültür Atlası İsmail Raci Faruki, Luis Lamia Faruki İnkılab Yayınları
12 Safahat Mehmed Akif Ersoy Beyan Yayınları
13 İslam Deklarasyonu Aliya İzzetbegoviç Fide Yayınları
14 Müslüman Aklın Krizi Abdülhamid A. Ebu Süleyman Mahya Yayınları
15 Şarkiyatçılık Edward W. Said Metis Yayınları
16 Önyargı Prof. Dr. Abdülvahab M. El Messiri Mahya Yayınları
17 Hangi Ortadoğu? Zachary Lockman Küre Yayınları
18 İslam Düşüncesinin Bugünkü Meseleleri Prof. Dr. Taha Cabir Alvani İnkılab Yayınları
19 Tanınmayan Büyük Çağ Prof. Dr. Fuat Sezgin Timaş Yayınları
20 İslam Topraklarında Otoriter Rejimler Pierre-Jean Luizard İstanbul Bilgi Üniversitesi
21 İslam Tarihi Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi Elips Kitap
22 İslam’da Dini Düşüncenin Yeniden Yapılandırılması Muhammed İkbal Hece Yayınları
23 Doğu Batı Arasında İslam Aliya İzzetbegoviç Klasik Yayınları
24 Modern Orta Doğu Tarihi James L. Gelvin Timaş Yayınları
25 İslam Peygamberi Muhammed Hamidullah Beyan Yayınları
26 İslam’a Giriş Muhammed Hamidullah Beyan Yayınları

Devamen Okunacak Kitaplar

Sıra No Kitap Adı Yazar Yayınevi
1 Ahir Zaman İlmihali M. Hayri Kırbaşoğlu OTTO
2 Ahir Zamanlarda Yaşarken Slavoj Žižek Metis Yayınları
3 Arap Ülkelerinin Yakın Tarihi Borisoviç Lutskiy Yordam Kitap
4 Arındırma ve Yok Etme Jacques Semelin İletişim Yayınları
5 Avrupa Düşüncesinin Serüveni Jacqueline Russ Doğu Batı Yayınları
6 Avrupa ve Batı Miti Georges Corm İletişim Yayınları
7 Barbarların Avrupa’sı Karol Modzelewski Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
8 Başkaldıran İslam Gabriel Martinez-Gros, Lucette Valensi Bağlam Yayıncılık
9 Bilgiler Kitabı Constantin von Barloewen Aylak Kitap
10 Büyük Medeniyet Savaşı Robert Fisk İthaki Yayınları
11 Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek George Ritzer Ayrıntı Yayınları
12 Devrimci Hareketler ve Devrimlerin Karakteri James De Fronzo Sitare Yayınları
13 Doğu Batı Tartışmaları Hasan Hanefi, Muhammed Abid el-Cabiri Mana Yayınları
14 Doğular Batılar Thierry Camous Bilge Kültür Sanat
15 Dünya Tarihi Clive Ponting Alfa Yayınları
16 Dünya – Tarihinin Sınırında Tarih Ranajit Guha Metis Yayınları
17 Enformasyon Çağı 1, 2, 3 Manuel Castells İstanbul Bilgi Üniversitesi
18 21. Yüzyılda İran Kolektif Sitare Yayınları
19 İslam Dünyasında Hukuk ve İktidar Sami Zubaida İstanbul Bilgi Üniversitesi
20 19. Yüzyıldan 20.Yüzyıla Modern Siyasal İdeolojiler Derleme İstanbul Bilgi Üniversitesi
21 İslam’ın Siyasallaşması Kemal H. Karpat Timaş Yayınları
22 Geleceğin Eğitimi İçin Gerekli Yedi Bilgi Edgar Morin İstanbul Bilgi Üniversitesi
23 2000’lerde Dünya Fred Halliday İstanbul Bilgi Üniversitesi
24 Peygamberin Hırkası Roy Mottahedeh İstanbul Bilgi Üniversitesi
25 Savaş, Devrim Ve Uluslaşma Erik Jan Zürcher İstanbul Bilgi Üniversitesi
26 Karanlık Kıta Mark Mazower Alfa Yayınları
27 Sekülerliğin Biçimleri Talal Asad Metis Yayınları
28 İran: Ketlenmiş Halk Hamid Dabaşi Metis Yayınları
29 Umut Mekanları David Harvey Metis Yayınları
30 Mekke’ye Giden Yol Muhammed Esed İnsan Yayınları
31 Şeyleşme Timothy Bewes Metis Yayınları
32 Modernizm İdeolojisi Edebiyat Yazıları Fredric Jameson Metis Yayınları
33 İmgeler Nasıl Düşünür? Ron Burnett Metis Yayınları
34 Vatandaşlığın Dönüşümü Kollektif Metis Yayınları
35 Kırılgan Hayat Judith Butler Metis Yayınları
36 Küresel Yoksulluk ve İnsan Hakları Thomas Pogge İstanbul Bilgi Üniversitesi
37 Birlikte Yaşayabilecek miyiz? Alain Touraine Yapı Kredi Yayınları
38 Modernliğin Eleştirisi Alain Touraine Yapı Kredi Yayınları
39 Bugünün Dünyasını Anlamak İçin Yeni Bir Paradigma Alain Touraine Yapı Kredi Yayınları
40 “Öteki” Olmak, “Öteki”yle Yaşamak Jürgen Habermas Yapı Kredi Yayınları
41 Hüzünlü Dönenceler Claude Levi-Strauss Yapı Kredi Yayınları
42 Yaban Düşünce Claude Levi-Strauss Yapı Kredi Yayınları
43 Tarihyazımı Ernst Breisach Yapı Kredi Yayınları
44 Oryantalistler ve Düşmanları Robert Irwin Yapı Kredi Yayınları
45 Soğuk Savaş Pazarlıklar, Casuslar, Yalanlar, Gerçek John Lewis Gaddis Yapı Kredi Yayınları
46 Tarih Üzerine Eric J. Hobsbawm Agora Kitaplığı
47 İslam’ın Şoku Marc Ferro İthaki Yayınları
48 Bir Ahlak Kuramı Agnes Heller Ayrıntı Yayınları
49 Küreselleşme Demokrasi ve Terörizm Eric J. Hobsbawm Agora Kitaplığı
50 Kapitalizmin Arkaik Kültürü Ellen Meiksins Wood Yordam Kitap
51 Yeni Yüzyılın Eşiğinde Eric J. Hobsbawm Yordam Kitap
52 Küreselleşmenin Krizi Boris Kagarlitsky , Alan Freeman Yordam Kitap
53 Adam Smith Pekin’de Giovanni Arrighi Yordam Kitap
54 Modern Küresel-Sistem Immanuel Wallerstein Pınar Yayınları
55 Batı Terörizmi Roger Garaudy Pınar Yayınları
56 Büyük Oyunu Anlamak Yves Lacoste NTV Yayınları
57 Ortadoğu’yu Anlamak Ilan Pappe NTV Yayınları
58 Kamuoyu : Suskunluk Sarmalının Keşfi N. Elisabeth Neumann Dost Kitabevi
59 Emperyal Çağ Robert Aldrich Oğlak Yayınları
60 Başka Türlü Düşünmek Alain Touraine Kırmızı Yayınları
61 Medya ve Modernite John B. Thompson Kırmızı Yayınları
62 Avrupa’nın Doğuşu Jacques Le Goff Literatür Yayınları
63 Küresel Dönüşümler David Held , Anthony Mcgrew Phoenix Yayınları
64 Modern Toplumsal Düşünce Sözlüğü William Outhwaite (ed.) İletişim Yayınları
65 Gerçeğin Ardından Clifford Geertz Dipnot Yayınları
66 İki Cihan Aresinde Cemal Kafadar Birleşik Dağıtım Kitabevi
67 İslam’ın Temel Kavramları Hüseyin Kerim Ece Beyan Yayınları
68 Klasik Avrupalı Modernitenin İcadı ve İslam’da Bilim Rüştü Raşid Kadim Yayınları
69 Kur’an, Tefsir ve Usul Üzerine Mustafa Öztürk Ankara Okulu Yayınları
70 Kur’an-ı Kerim Meali Mustafa Öztürk Ankara Okulu Yayınları
71 Küresel Dünya George Ritzer Ayrıntı Yayınları
72 Mühürlenmiş Zaman Dan Diner İstanbul Bilgi Üniversitesi
73 Osmanlı Ancien Regime’i Ariel Salzman İletişim Yayınları
74 Osmanlı İmparatorluğu’nda Devlet ve Ekonomi Mehmet Genç Ötüken Neşriyat
75 Postmodernizm ve Rasyonalite Noam Chomsky, Marcus Raskin BGST Yayınları
76 Risk Toplumu / Başka Bir Modernliğe Doğru Ulrich Beck İthaki Yayınları
77 Tarihin Adları / Bilgi Poetikası Alanında Bir Deneme Jacques Ranciere Metis Yayınları
78 Tarihten Çıkan Siyaset Wendy Brown Metis Yayınları
79 Yitik Paradigma: İnsan Doğası Edgar Morin Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
80 Yükselen Duvarlar, Zayıflayan Egemenlik Wendy Brown Metis Yayınları
81 Yüzyıl Alain Badiou Sel Yayınları
82 Beyanu’l-Hak Zeki Duman Fecr Yayınları
83 21. Yüzyılda Din Sorunu Georges Corm İletişim Yayınları
84 Hz. Muhammedin Hayatı Martin Lings İnsan Yayınları
85 Köle Olmayacağız Aliya İzzetbegoviç Fide Yayınları
86 İslam Felsefesi Tarihi Seyyid Hüseyin Nasr, Oliver Leaman Açılım Kitap
87 Siyaset Felsefesi Sözlüğü Philippe Raynaud, Stephane Rials İletişim Yayınları
88 Kolonyal Çözülme Çağında Oryantalizm Ali Behdad Chiviyazıları Yayınevi
89 Orta Doğu’da Kültürel Geçişler Şerif Mardin Doğu Batı Yayınları
90 Barışa Son Veren Barış David Fromkin Epsilon Yayınları
91 21. Yüzyılda Milliyetçilik Kollektif İstanbul Bilgi Üniversitesi
92 Devlet Gibi Görmek James C. Scott Versus Kitap
93 Vahşiler, Barbarlık ve Uygarlık Jack Weatherford Versus Kitap
94 Neoliberalizm / Muhalif Bir Seçki Alfredo Saad-Filho, Deborah Johnston Yordam Kitap
95 Düşünceler Malik Bin Nebi Mana Yayınları
96 Faşizm ve Diktatörlük Nicos Poulantzas İletişim Yayınları
97 Yüzyılı Anlamak / Evrensel Bir Tarih Yorumu Dan Diner İletişim Yayınları
98 Kriz Kimlik ve Siyaset / Küreselleşme Yazıları Arif Dirlik İletişim Yayınları
99 Doğalcılık ve Din Arasında Jürgen Habermas Yapı Kredi Yayınları
100 İmparatorluklar Herfried Münkler İletişim Yayınları
101 Modern İran Tarihi Ervand Abrahamian Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
102 Melezliğe Övgü Michel Bourse Ayrıntı Yayınları
103 Küresel Parlama Noktaları Colin Leys , Leo Panitch Yordam Kitap
104 Milliyetçilik Kuramları Antoine Roger Versus Kitap
105 Sanat / Siyaset – Kültür Çağında Sanat Ve Kültürel Politika Derleyici: Ali Artun İletişim Yayınları
106 Geçmişi Kullanma Klavuzu Enzo Traverso Versus Kitap
107 Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar Pierre Bourdieu, Loic Wacquant İletişim Yayınları
108 Kavramlar Tarihi Reinhart Koselleck İletişim Yayınları
109 Kelimeler Şehri Alberto Manguel Yapı Kredi Yayınları
110 Postmodernliğin Durumu David Harvey Metis Yayınları
111 Dehşetli Zamanlar / Amok, Terör, Savaş Wolfgang Sofsky İletişim Yayınları
112 Aynalar Eduardo Galeano Sel Yayınları
113 Küresel Tam Hakimiyet F. William Engdahl Bilim+Gönül Yayınları
114 Modern Toplumsal Tahayyüller Charles Taylor Metis Yayınları
115 Bireysellik Ve Kültür Georg Simmel Metis Yayınları
116 Demokratik Hilafet’e Doğru Ahmet El Katip Mana Yayınları
117 Avrupa ve İslam Franco Cardini Literatür Yayınları
118 Tarihin İlkeleri R. G. Collingwood Yapı Kredi Yayınları
119 Aşk ve İrade Rollo May Okuyan Us Yayınları
120 Moda, Kültür ve Kimlik Fred Davis Yapı Kredi Yayınları
121 İmparatorluk Michael Hardt, Antonio Negri Ayrıntı Yayınları
122 Medeniyetler Çatışması Samuel P. Huntington Vadi Yayınları
123 Mağdurların Siyaseti Partha Chatterjee İletişim Yayınları
124 Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş Will Kymlicka İstanbul Bilgi Üniversitesi
125 Ortadoğu’da Laik ve Kutsal Politikalar Şahruh Akhavi Asur Yayınları
126 Şok Doktrini Naomi Klein Agora Kitaplığı
127 Küreselleşme Çağında İslam Mahmud Hamdi Zakzuk Mana Yayınları
128 Karşı Anılar Andre Malraux İletişim Yayınları
129 Kış Ruhu Edward W. Said Metis Yayınları
130 Kültür ve Direniş Edward W. Said Agora Kitaplığı
131 Doğu ile Batı’nın Buluştuğu Yer Dr. Muna Ebu’l Fadl  Mahya Yayınları
132 İslam Bilimi ve Avrupa Rönesansının Oluşumu George Saliba  Mahya Yayınları
133 Medeniyet Olgusu  Betül Ahmed Cündiyye Mana Yayınları
134 Toplumsal Dönüşümün Yasaları Casim M. Sultan Mana Yayınları
135 Stratejik Tarih Yorumu Casim M. Sultan Mana Yayınları
136 İslam Düşüncesi Muhammed İkbal Külliyat Yayınları
137 Kur’ani Dünya Görüşü Abdülhamid A. Ebu Süleyman  Mahya Yayınları
138 Dünya: Bir Kılavuz Göran Therborn  Versus Kitap
139 Modernite Nasıl Unutturur Paul Connerton Sel Yayınları
140 Aziz Kuran Muhammed Hamidullah Beyan Yayınları
141 Medeniyet Felsefesi Albert Schweitzer Külliyat Yayınları
142 Demokrasinin Karanlık Yüzü Michael Mann İthaki Yayınları
143 Yersiz Yurtsuz Edward W. Said İletişim Yayınları
144 Don Kişot Roger Garaudy Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları
145 Aynadaki Düşman Roxannel L. Euben İnsan Yayınları
146 İhtilaf Prof. Dr. Taha Cabir Alvani Mahya Yayınları
147 Dünya Kültür ve Medeniyetine İslam’ın Etkileri Ebu’l Hasan Nedvi Mahya Yayınları
148 Batı Karşısında Asya Dâryûş Şâyegân Sitare Yayınları
149 Modernizm ve Gelenekselcilik Arasında Din Editörler: Cevat Özyurt, Şamil Öçal Hece Yayınları
150 Tarih Hırsızlığı Jack Goody Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
151 Avrupa’yı Taşralaştırmak Dipesh Chakrabarty Boğaziçi Üniversitesi Yayınları
152 Oxford İslam Sözlüğü John L. Esposito Ayrıntı Yayınları
153 Uygarlık  Niall Ferguson Yapı Kredi Yayınları
154 İlahi Mesajlar Toprağı Filistin Roger Garaudy Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları
155 Modern Dünyanın Sorunları Karşısında Antropoloji Claude Levi-Strauss Metis Yayınları
156 Farklı Dünyaları Düşünmek J. Backstein, D. Birnbaum, S. Wallenstein Metis Yayınları
157 Ortadoğu Tarihi Peter Mansfield  Say Yayınları
158 Edward Said Bill Ashcroft , Pal Ahluwalia Sitare Yayınları
159 Edward Said ile Konuşmaya Devam Homi Bhabha, William Mitchell Koç Üniversitesi Yayınları
160 Kısa Ortadoğu Tarihi Arthur Goldschmidt Jr. , Lawrence Davidson Doruk Yayınları
161 Sanat ve Kuram Kolektif Küre Yayınları
162 Endülüs Lütfi Şeyban Albaraka Türk
163 Yoldaki İşaretler Seyyid Kutub Düşün Yayıncılık
164 Akışkan Modern Dünyadan 44 Mektup Zygmunt Bauman Habitus Kitap
165 Hece Dergisi Medeniyet Özel Sayısı Kolektif Hece Yayınları
166 Geçmiş Zaman Beatriz Sarlo Metis Yayınları
167 Coşku: Tarihin Kantçı Kritiği Jean-François Lyotard İthaki Yayınları
168 Ritüelin Geleceği Richard Schechner Dost Kitabevi
169 Savaş Tertipleri Judith Butler Yapı Kredi Yayınları
170 Tarihin Küresel Tarihi Daniel Woolf Alfa Yayınları
171 Tek Dünyaya Doğru Warwick Ball Ayrıntı Yayınları
172 Dünyayı Yönetmek Mark Mazower Alfa Yayınları
173 Parçalanmış Zamanlar Eric Hobsbawm Agora Kitaplığı
174 Seküler Çağ Charles Taylor Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
175 Tarihe Emretmek Stefan Plaggenborg İletişim Yayınları
176 Modern Dünyanın Doğuşu Christopher Alan Bayly Ayrıntı Yayınları
177 Tanrı’nın Ölümü ve Kültür Terry Eagleton Yordam Kitap
178 Yirmi Birinci Yüzyılda Kapital Thomas Piketty Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
179 Ortadoğu: Direniş, Devrim, Emperyalizm Y. Doğan Çetinkaya İletişim Yayınları
180 Medeniyetlerin Yükseliş ve Çöküşünde Kuran Yasaları Muhammed Heyşur Mahya Yayınları
181 Eğlendirerek Hükmetmek Kolektif Heretik Yayıncılık
182 Halk İstiyor Gilbert Achcar Ayrıntı Yayınları
183 Öteki, Düşman, Olay Duygu Türk Metis Yayınları
184 Sekülerleşme Volkan Ertit Liberte Yayınları
185 Kutsal Sentez İoannis N. Grigoriadis Koç Üniversitesi Yayınları
186 Özne’yi Yeniden Düşünmek James D. Faubion İnsan Yayınları
187 Kutsal Ekonomi Charles Eisenstein Okuyan Us Yayınları
188 Son Haçlılar Nigel Cliff Remzi Kitabevi
189 Müslüman Kültürü V. V. Barhold Ayrıntı Yayınları
190 Stratejik Vizyon Zbigniew Brzezinski Timaş Yayınları
191 Yahudiler, Dünya ve Para Jacques Attali Kırmızı Kedi Yayınevi
192 İntihar Eylemleri Talal Asad Eskiyeni Yayınları
193 Ortaçağ Umberto Eco Alfa Yayınları
194 Siyaset Felsefesine Giriş Christian Ruby İletişim Yayınları
195 Kontroldan Çıkmış Dünya Zbigniew Brzezinski Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
196 Estetiğin İdeolojisi Terry Eagleton Doruk Yayınları
197 Okumalar Okuması Alberto Manguel Yapı Kredi Yayınları
198 Defterler Jose Saramago Kırmızı Kedi Yayınevi
199 Kapitalizm, Arzu ve Kölelik Frederic Lordon Metis Yayınları
200 Müslümanların Tarihi İhsan Süreyya Sırma Beyan Yayınları
201 Ne Kadarı Yeterli Robert Skidelsky, Edward Skidelsky İstanbul Bilgi Üniversitesi
202 Hegel Terry Pinkard Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
203 İki Din Tek Bayrak Ian Almond Doğan Kitap
204 Liberalizm ve Adaletin Sınırları Michael J. Sandel Dost Kitabevi
205 İsyan ve Umut Ağları Manuel Castells Koç Üniversitesi Yayınları
206 Avrupa’nın Vicdanı Stefan Zweig Zeplin Yayınları
207 Malik Bin Nebi’de Medeniyet Dr. Bedran Bin Lahsen Mahya Yayınları
208 Postmodern Emperyalizm Eric Walberg Say Yayınları
209 Tarih’in Uyanışı Alain Badiou Monokl Yayınları
210 Edebiyatta ve Felsefede Varoluşçular ve Mistikler Iris Murdoch Ayrıntı Yayınları
211 Bir Küre Bin Bir Küreselleşme Peter L. Berger, Samuel P. Huntington Kitap Yayınevi
212 Yeni Oryantalistler Ian Almond Pinhan Yayıncılık
213 Akışkan Gözetim Zygmunt Bauman, David Lyon Ayrıntı Yayınları
214 Farklılıklar İmparatorluğu Osmanlılar Karen Barkey Versus Kitap
215 İdeolojiyi Haritalamak Slavoj Zizek Dipnot Yayınları
216 Krizde Felsefe ve Direniş Costas Douzinas Metis Yayınları
217 İmparatorluk Sonrası Karen Barkey, Mark Von Hagen Versus Kitap
218 Eleştiri Seküler midir Judith Butler, Talal Asad, Wendy Brown, Saba Mahmood Açılım Kitap
219 Geleceği Kurgulamak Noam Chomsky İnkılap Kitabevi
220 Avrasya Mucizesi Jack Goody Küre Yayınları
221 Doğu ve Batı Arasında Bilim Joseph Needham Yeni Zamanlar Yayınları
222 Tarih Nasıl Yazılır Paul Veyne Metis Yayınları
223 Yeni Soğuk Savaş / Renkli Devrimlerin Sırrı Mark MacKinnon Destek Yayınları
224 Sürgün Üzerine Düşünceler Edward W. Said Hece Yayınları
225 Küreselleşme Zygmunt Bauman Ayrıntı Yayınları
226 Dine Dönüş Henry. C Link Dergâh Yayınları
227 Tolstoy mu Dostoyevski mi George Steiner Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
228 Arap Ahlaki Aklı Prof. Dr. Muhammed Abid Cabiri Mana Yayınları
229 Osmanlı Kardeşler Michelle U. Campos Koç Üniversitesi Yayınları
230 Okumadığınız İçin Teşekkürler Dubravka Ugresic Ayrıntı Yayınları
231 İşte Bu Her Şeyi Değiştirir Naomi Klein Agora Kitaplığı
232 Cahil Hoca Jacques Ranciere Metis Yayınları
233 Yeni Engizisyonlar Arthur Versluis Paradigma Yayınları
234 İslamofobi İbrahim Kalın, John L. Esposito İnsan Yayınları
235 Geçmişi Susturmak Michel Rolph Trouillot İthaki Yayınları
236 İslam’ın Bakış Açısından Dünya Tarihi Tamim Ensari Pegasus Yayınları
237 İslam Teolojisine Giriş Louis Gardet, Georges Anawati Ayrıntı Yayınları
238 7/24 Geç Kapitalizm ve Uykuların Sonu Jonathan Crary Metis Yayınları
239 Osmanlı ve Dünya Prof. Dr. Kemal H. Karpat Timaş Yayınları
240 Özgürlük Peygamberi Abdurrahman Şarkavi Düşün Yayıncılık
241 Dinin Demokrasiyle İmtihanı Ian Buruma Boğaziçi Üniversitesi Yayınları
242 Floransa ve Bağdat Hans Belting Koç Üniversitesi Yayınları
243 Rönesanslar Jack Goody Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
244 20. Yüzyılın Biyografisi Roger Garaudy Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları
245 Avrupa Afrika’yı Nasıl Geri Bıraktı Walter Rodney Dipnot Yayınları
246 Tamamlanmamış Devlet Ali Mezghani İstanbul Bilgi Üniversitesi
247 Cumhuriyetçi İslâm Jean-François Bayart İletişim Yayınları
248 Yenilenme Taha Cabir Alvani Mahya Yayınları
249 Direniş: İslamcı Devrimin Özü Alastair Crooke İyi Düşün Yayınları
250 Silah ve Zeytin Dalı David Hirst İyi Düşün Yayınları
251 Zamanı Yaşamak Jean Chesneaux Ayrıntı Yayınları
252 Madun Konuşabilir mi? Gayatri Chakravorty Spivak Dipnot Yayınları
253 İslam Hukuk Felsefesi / Makasıdü’ş-Şeria Casir Avde Mahya Yayınları
254 İmparatorluk Politikası James Petras İnkılap Kitabevi
255 Post Demokrasi Colin Crouch Dost Kitabevi
256 Yahudi Modernitesinin Sonu Enzo Traverso Ayrıntı Yayınları
257 İslam Bilim Tarihi Ahmed Cebbar Küre Yayınları
258 Vahyi ve Kainatı Birlikte Okumak Taha Cabir Alvani Mahya Yayınları
259 Dördüncü Sanayi Devrimi Klaus Schwab Optimist Yayınları
260 Şiddetin Topolojisi Byung-Chul Han Metis Yayınları
261 İktidar, Siyaset ve Kültür: Söyleşiler Edward W. Said Hece Yayınları
262 Dünya Siyasetinde Kültürel Etkenler Ali A. Mazrui Hece Yayınları
263 Yobazlıklar Roger Garaudy Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları
264 Kur’an Kavramları Muhammed Esed İşaret Yayınları
265 Batı’nın Doğu’su Yüksel Kanar Mahya Yayınları
266 Dinin Bağlayıcılığı ve İnsanın Özgürlüğü Ömer Müftüoğlu Ankara Okulu Yayınları
267 Meal Kültürümüz Mustafa Öztürk Ankara Okulu Yayınları
268 Kudüs – Bir Şehrin Biyografisi Simon Sebag Montefiore Pegasus Yayınları
269 Kültürel Konumlanış Homi K. Bhabha İnsan Yayınları
270 İslâm Düşüncesi Tarihi Bayram Ali Çetinkaya Pınar Yayınları
271 Cumhuriyetin Tarihi Celaleddin Vatandaş Pınar Yayınları
272 İnsan Hakları ve İmparatorluk Costas Douzinas İstanbul Bilgi Üniversitesi
273 Din ve Medeniyet Üzerine Ebu’l Hasan Nedvi Mahya Yayınları
274 Hilafeti Hatırlamak Salman Sayyid Vadi Yayınları
275 Yunanca Düşünce Arapça Kültür Dimitri Gutas Kitap Yayınevi
276 İsrail Hakkında On Mit Ilan Pappe Nika Yayınevi
277 Seküler Aklın Haritası Haccac Ali Mahya Yayınları
278 Arap Siyasal Aklı Muhammed Abid El-Cabiri Mana Yayınları
279 Asabiyet ve Devlet Muhammed Abid El-Cabiri Mana Yayınları
280 Öfke Çağı Pankaj Mishra Alfa Yayınları
281 Kültür ve Emperyalizm Edward W. Said Hil Yayınları
282 İslam Dünyasının Yükseliş ve Çöküşleri Roger Garaudy Timaş Yayınları
283 Hakikat Sonrası Çağ Ralph Keyes Deli Dolu
284 Entelektüel Öfke Hüseyin Su Şule Yayınları
285 Büyük Rahatsızlık Büyük Rahatsızlık Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
286 Kan Gil Anidjar Ketebe Yayınevi
287 Hakikatin Ölümü Michiko Kakutani Doğan Kitap
288 Siyasi İktisat ve Küresel Kapitalizm Kolektif İstanbul Bilgi Üniversitesi
289 Erdem Peşinde Bir Ahlak Teorisi Çalışması Alasdair MacIntyre Vakıfbank Kültür Yayınları
290 Kimlik, Tanınma Mücadelesi ve Şarkiyatçılık Fırat Mollaer Metis Yayıncılık
291 Arap-İslam Medeniyetinde Entelektüeller Muhammed Abid el-Cabiri Mana Yayınları
292 Komşular ve Düşmanlar Ian Black Pegasus Yayınları
293 Avrupa İslam’a Neler Borçlu? Juan Vernet Say Yayınları
294 Demir Duvar Avi Shlaim Küre Yayınları
295 Avrupa ve Tarihsiz Halklar Eric R. Wolf Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
296 Akdeniz Medeniyetleri Eric C. Dursteler Say Yayınları
297 Modern Ortadoğu Ilan Pappe İletişim Yayınları
298 Müphemlik Kültürü ve İslam Thomas Bauer İletişim Yayınları
299 Psikopolitika Byung-Chul Han Metis Yayınları
300 Kayıp Aydınlanma S. Frederick Starr Kronik Kitap
301 Zenci Aklın Eleştirisi Achille Mbembe İletişim Yayınları
302 Kusurlu Geçmiş Tony Judt Yapı Kredi Yayınları
303 Tasavvufun Oluşumu Ahmet T. Karamustafa İstanbul Bilgi Üniversitesi
304 Dünyayı Değiştiren Düşünürler-5 Sadık Usta Kafka Kitap
305 İslam Medeniyetinde Anayasal Kriz Şankıtî Mana Yayınları
306 Toplumsal Hareketler Donetella Della Porta, Mario Diani Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
307 Meydan ve Kule Niall Ferguson Yapı Kredi Yayınları
308 Şarkiyatçılığı Yeniden Düşünmek Wael B. Hallaq Ketebe Yayınevi
309 Modernitenin Reformu Wael B. Hallaq Ketebe Yayınevi
310 Seküler Çeviriler: Ulus-Devlet, Modern Benlik ve Hesapçı Akıl Talal Asad Vakıfbank Kültür Yayınları
311 Bilgi Ahlaktan Ayrıldığında Taha Abdurrahman Pınar Yayınları
312 Batı Cumhuriyetçiliği ve Şark Hükümdarı Patricia Springborg Koç Üniversitesi Yayınları
313 Düşmanlık Politikaları Achille Mbembe İletişim Yayınları
314 Tarihyazımı Michel De Certeau Doğu Batı Yayınları
315 Popülizmin Küresel Yükselişi Benjamin Moffitt İletişim Yayınları
316 Ahlaki Körlük Leonidas Donskis, Zygmunt Bauman Ayrıntı Yayınları
317 Filistin Benimdir Hüsnü Mahalli Kırmızı Kedi Yayınevi
318 İktidar Nedir? Byung-Chul Han İnsan Yayınları
319 Avrupa Hegemonyasından Önce Janet Abu Lughod Vakıfbank Kültür Yayınları
320 İlk Bahar Wadah Khanfar Vadi Yayınları
321 Osmanlı Çağı ve Sonrası Ümit Aktaş Çıra Yayınları

 

Önerilen Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.